Hyvinvointipalvelu Vidalenten tietosuojaseloste

Yleistä

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilainen ja yrittäjä kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaisesti pidettävä rekisteriseloste esillä jokaisen saatavilla.

REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointipalvelu Vidalente

Ninja Lang

Sibeliuksenbulevardi 36 B 12

06100 Porvoo

050 3828 178

ninja@vidalente.fi

Y-tunnus: 2902760-2REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ninja Lang


ninja@vidalente.fi

Puh. 050 3828 178

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen kannalta olennaisia, ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuuden huolehtimiseen, palvelujen tuottamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten

Noudatettavat lait ja asetukset

  • Henkilötietolaki – 523/1994
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä – 559/1994
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista – 785/1992
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista – 298/2009

Rekisteriin kirjattavat tiedot

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot koostuvat henkilötiedoista, terveydentilasta, ja hoitotapahtumaa koskevista tiedoista, sekä asiakkaan itsensä antamista lisätiedoista.

Tietoihin lukeutuvat asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset yhteystiedot, hierontaan tulon syy, esteet hieronnalle, asiakkaan terveydentila, mahd. allergiat, sairaudet, vammat, leikkaukset, käytössä olevat lääkkeet, aikaisemmat hoidot, hoidon alkutilanne – asiakkaan työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivään liittyvä ergonomia sekä muu hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta olennainen tieto, tehdyt liiketestit, hoito-ohjeet, jatkosuunnitelmat ja käyntitiedot. Rekisteriin liitetään Hyvinvointipalvelu Vidalenten ajanvarausrekisterin tietoja.

TIETOLÄHTEET

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakkaasta on kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista potilasrekisteriä säilytetään Hyvinvointipalvelu Vidalenten lukitussa arkistokaapissa ja Ninja Langin valvonnassa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ninja Langilla.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

AJANVARAUSREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen

rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointipalvelu Vidalente

Ninja Lang

Sibeliuksenbulevardi 36 B 12

06100 Porvoo

050 3828 178

ninja@vidalente.fi

Y-tunnus: 2902760-2

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ninja Lang


ninja@vidalente.fi

Puh. 050 3828 178

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian yllä­pitämiseksi. Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset. Asiakas voi myös itse käydä muuttamassa varaustietojaan.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja asiakkaan kotiosoite.

Tietolähteet ja tietojen luovutus ja siirto

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ajas-asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ninja Langilla. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

_________________________________________________________________________________________

MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen

rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointipalvelu Vidalente

Ninja Lang

Sibeliuksenbulevardi 36 B 12

06100 Porvoo

050 3828 178

ninja@vidalente.fi

Y-tunnus: 2902760-2

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Ninja Lang


ninja@vidalente.fi

Puh. 050 3828 178

Rekisterin käyttötarkoitu ja tietosisältö

Markkinointirekisteriä pidetään mahdollisen sähköpostimarkkinnoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia. Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Markkinointiin pyydetään aina henkilön aktiivinen lupa asiakaskäynnin yhteydessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja hänellä on myös oikeus tarkastaa sieltä itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin tai pyytää perumaan markkinointimateriaalin tilaus, jotka on korjattava viipymättä. . Jos tiedot halutaan poistaa lopullisesti, täytyy henkilön pyytää tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ninja Langilla. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 11.12.2023